Tietosuojaseloste
 

Tämä on VRJ Group -konsernin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 2.11.2018.

1. Rekisterinpitäjä
VRJ Group Oy (Y-tunnus: 0401590-4), Piuhatie 8, 90620 Oulu, p. 020 742 5500, info@vrj.fi. Emoyhtiöön kuuluvat tytäryhtiöt VRJ Etelä-Suomi Oy, VRJ Länsi-Suomi Oy ja VRJ Pohjois-Suomi Oy, Oulun Piharakennus Oy ja Harviala Oy.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Hallinto- ja kehitysjohtaja Tero Venäläinen, VRJ Group Oy, Piuhatie 8, 90620 Oulu,
puh. 040 069 2429, tero.venalainen@vrj.fi

3. Rekisterin nimi
VRJ Group Oy:n asiakas- ja sidosryhmä- ja työnhakijarekisteri

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja niiden ollessa tarpeellisia:

Perustiedot

  • yhteystiedot (esim. nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti)
  • ikä, sukupuoli, ammatti tai arvo.

Työnantajan nimi ja toimenkuva

Yritysasiakkuuteen liittyvät tiedot

  • yrityksen tiedot kuten nimi, y-tunnus, osoite
  • tilaustiedot
  • sopimus- ja tarjoustiedot
  • laskutus- ja maksutiedot.

Asiakkaiden tiedot

Yhteydenottolomakkeiden kautta kerätyt tiedot (mm. asiakaspalautteet)

Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Tietoja saadaan suoraan henkilöltä esimerkiksi silloin, kun henkilö täyttää avoimen työnhakulomakkeen tai tiettyyn avoimeen työpaikkaan kohdennetun tai jättää tarjouspyynnön tai yhteistyökumppaniehdotuksen tai on yhteydessä meihin puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

5. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus
Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen VRJ Group Oy:n harjoittamassa työntekijöiden rekrytoinnissa sekä työsuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä. Henkilötietorekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin tarjolla olevan, hakijan hakeman työtehtävän hoitamisen kannalta. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen.

Henkilötietoja käsitellään työnhakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa sekä valitsemisessa tiettyyn VRJ Group Oy:n tarjoamaan tai avoimena olevaan työtehtävään. 

Työnhakulomaketta täytettäessä työnhakija hyväksyy yrityksen tietosuojaselosteen: VRJ Group Oy käsittelee hakijoiden tietoja henkilötietolain mukaisesti, eikä luovuta tietoja eteenpäin ilman hakijan kirjallista tai suullista lupaa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työnhakijoiden työllisyyden edistäminen ja työntekijöiden työsuhteisiin liittyvien asioiden hoito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietoja käytetään lisäksi asiakas- ja yhteistyökumppaneiden suhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:

  • henkilöltä itseltään
  • Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

7. Henkilötietojen säilytys
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Määritetty aika perustuu käsittelytarkoitukseemme ja sen lainmukaisen oikeusperusteen voimassa oloon (mm. sopimuksen voimassaolo) tai lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteröityjen työnhakijoiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman työnhakijan suostumusta.


9. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojaus
Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella. Suojauksiin kuuluvat mm. palomuurit, henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä koskee myös vaitiolovelvollisuus. Manuaalisesti käsiteltävät tiedot sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

12. Valvontaviranomainen
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi (tietosuojavaltuutettu). 

Ota yhteyttä